Програми и проекти

Младежка програма “No one left behind”

Програмата има за цел да надгражда върху успеха и поуките, извлечени от предишния опит и по-нататъшно преодоляване на пропуските в правата на човека и непрекъснатите негативни практики в областта на дискриминацията срещу ромите чрез разширяване и ангажиране на по-голяма аудитория и идентифициране на възможности за разнообразно финансиране.

Програмата представлява творческа кампания, водена от ромски и не-ромски младежи; ангажиране на местните общности в самофинансирани действия, включително вноски в натура; организиране на местните общности да се застъпват за идентифицираните им приоритети да бъдат финансирани от общинските бюджети; ангажиране на големи компании за подкрепа на действията (както финансово, така и чрез популярна кампания); генериране и използване на финансиране чрез съдебни спорове; и творческото използване на медиите, включително социалните мрежи - основните инструменти, които програмата цели да развива и използва.

Програмата се развива в две основни фази: Планиране и действие. Планирането обхваща: Оценка на местните нужди, създаване на младежки групи по места и дефиниране на нуждите от обучения. Фазата на действието обхваща организиране на кампании и изграждане на младежко лидерство по места, способно да мобилизира човешки и финансов ресурс за осъществяване на планирани дейности в полза на местните общности и социалното включване.

Програмата се финансира от Фондации „Отворено общество.

Партньори и донори

Фондация „Отворено общество“
Сигрид Раузинг Тръст
Тръст за социална алтернатива
Център за образователна интеграция на деца
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Наука и образование за интелигентен разтеж