Програми и проекти

Програма Правен инкубатор

Програмата предвижда създаване на първия в Източна Европа Правен инкубатор – инициатива за подпомагане на млади юристи да стартират своя собствена практика. Програмата предвижда създаване и оборудване на офис пространство,  което в продължение на 12 месеца да бъде използвано от млади юристи за работа с клиенти с ниски доходи. Младите юристи са подкрепяни от ментори, които ги консултират и участват активно в продължаващото им практическо обучение.

Програмата осигурява и тематични обучения за младите юристи по теми, идентифицирани като важни и необходими за тях. В инкубатора се обучават дипломирани юристи, като се приемат и студенти по право последна година, за които се осигуряват подпомагащи обучения за явяване на изпитите за правоспособност и прием в адвокатска колегия. Приетите в инкубатора студенти се ангажират с включване в дейностите на Младежката програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности“. За тях се осигуряват и стипендии, които да подпомогнат фазата на успешно завършване на образованието им. Програмата се финансира от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.

Програмата е създала Фейсбук страница, улесняваща комуникацията с участниците и популяризирането на инициативата.

Документи

Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в институции в България.

30 септември 2022г.

В сътрудничество с Европейски център за правата на ромите СНЦ „Инициатива за равни възможности“ стартира работа по проект Подобряване на положението на ромските деца, които живеят в институции в България, подкрепен от Фонд „Мечтата на Таня“

Свръхпредставянето на ромски деца в държавни институции не само в България, но и в цяла Европа е значим социален проблем, включен в редица изследвания на Европейския Център по Правата на ромите и потвърден от независими изследвания. Въпреки усилията, насочени към деинституционализация в България, процесът не успява да отговори на очакванията. Трудно е да се установи точният брой на ромските деца в институционални, държавни и институции за алтернативна грижа, тъй като властите твърдят, че не събират данни по етническа принадлежност; при липса на ясна статистическа информация, броят на ромските деца, отделени от техните биологични семейства и настанени в институционални, държавни и институции за алтернативна грижа, може да бъде оценен само от информация, събрана от социални работници, обществени медиатори и неправителствени организации, работещи в областта на правата на децата.

Програма We Care

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ участва в програмата We Care на Фондация „Тръст за социална алтернатива“, обединяваща мрежа от организации, работещи по темата за ранно детско развитие. СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и останалите организации – участници в мрежата се включват в тематични обучения, организирани от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и разработват малки застъпнически проекти, които се реализират с финансовата подкрепа на „Тръст за социална алтернатива. Малкият застъпнически проект на СНЦ „Инициатива за равни възможности“ включва проучване на положителните страни от реализацията на образователните компоненти „Читателски клуб за родители“ и „Библиотека за образователни играчки“ и дастъпничество пред релевантни институции за включването на двата компонента сред предлаганите социални услуги, насочени към подобряване на ранното детско развитие.

Анализ: БИБЛИОТЕКАТА ЗА ИГРАЧКИ и ЧИТАТЕЛСКИ КЛУБ ЗА РОДИТЕЛИ – УСПЕШНИ
ПРАКТИКИ ЗА РАННО УЧЕНЕ

Изтеглете брошурата.

Противодействие на дискриминацията срещу ромите в онлайн и офлайн среда

(Challenging online and offline Roma discrimination in Europe - COORDE).  

СНЦ „Инициатива за равни възможности“  стартира нова инициатива за противодействие на словото на омраза в онлайн и офлайн среда срещу роми. Инициативата се осъществява в рамките на проект, в който водеща организация е Европейският Център по Правата на Ромите (ЕЦПР), в сътруднитечство с партньорски организации от Словакия и Румъния. Проектът ангажира доброволци от различен етнически произход, които да наблюдават и докладват случаи на реч на омраза. Иницитивата на ЕЦПР, се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз за директно противодействие и правна защита на жертви на враждебна реч в България, Словакия, и Румъния. 

Ромски общности: Намаляване на замърсяването за бедните общности в София

"СНЦ Инициатива за равни възможности" е партньор в изпълнението на проект "Ромски общности: Намаляване на замърсяването за бедните общности в София", съвместно с Фондация "Здраве и социално развитие" под ръководството и финансовата помощ на Фондация "Тръст за социална алтернатива". Проектът има за цел да допринесе за намаляване на различията в здравеопазването, увеличаване на справедливостта и равенството в условията на живот за бедните общности в София и по-здравословен живот за децата и бъдещите поколения. 

Партньори и донори

Фондация „Отворено общество“
Сигрид Раузинг Тръст
Тръст за социална алтернатива
Център за образователна интеграция на деца
Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Наука и образование за интелигентен разтеж