За нас

Сдружение с нестопанска цел “Инициатива за равни възможности” е учредено за: 1/ Развитие на инициативи, насочени към утвърждаване на равенството във възможностите на ромското население, чрез разработване и изпълнение на програми за правна помощ и съдействие и правно образование осигуряване на равни възможности в основните обществени области – образование, здравеопазване, трудова заетост и жилищни условия; /2/ Развитие на инициативи за местно развитие на ромско население и общности; /3/ Насърчаване на отношения на взаимно сътрудничество и търпимост между ромите и другите групи български граждани.

Сдружението е учредено през юни 1996 г. и регистрирано в Софийски Градски съд и Министерство на правосъдието като организация в обществена полза.

Сдружението се представлява и управлява от Председателски съвет, състоящ се от трима души с двегодишен мандат. Върховният орган е Общото събрание на сдружението.

Екипът на сдружението се състои от юристи, адвокати в Софийска адвокатска колегия, служители, отговарящи за връзките с ромската общност, секретар – асистент и счетоводител. Сдружението работи и с постоянен екип от доброволци – ромски младежи и девойки.