Добре дошли
Сдружение с нестопанска цел “Инициатива за равни възможности”

За нас

Сдружение с нестопанска цел “Инициатива за равни възможности” е учредено за: 1/ Развитие на инициативи, насочени към утвърждаване на равенството във възможностите на ромското население, чрез разработване и изпълнение на програми за правна помощ и съдействие; правно образованиеи  осигуряване на равни възможности в основните обществени области – образование, здравеопазване, трудова заетост и жилищни условия; /2/ Развитие на инициативи за местно развитие на ромско население и общности; /3/ Насърчаване на отношения на взаимно сътрудничество и търпимост между ромите и другите групи български граждани.

Сдружението е учредено през юни 1996 г. и регистрирано в Софийски Градски съд и Министерство на правосъдието като организация в обществена полза.

Сдружението се представлява и управлява от Председателски съвет, състоящ се от трима души с двегодишен мандат. Върховният орган е Общото събрание на сдружението.

Екипът на сдружението работи в три основни програми: Правна програма, Образователна програма и програма „Младежки дейности“. Сдружението работи и с постоянен екип от доброволци – ромски младежи и девойки.

Екип

Eипът на организацията е разпределен в:

Администрация

Администрация:

Изпълнителен директор,
финансист,
административен секретар,
уеб-дизайнер,
фондонабирател;

Правна програма

Правна програма:

Ръководител, адвокати, координатори базирани в София, координатори базирани в страната, изследователи и доброволци;

Образователна програма

Образователна програма:

Ръководител,
координатор, фасилитатори и библиотекар;

Младежка секция

Младежка секция:

Ръководител,
петима координатори
и доброволци.