Child Protection Policy

The present policy applies to all employees, volunteers, EOIA’s members and contractors. It aims to ensure that children are safeguarded.

Read the document

Политика за закрила на детето

Настоящата политика се прилага за всички служители, доброволци, членове на СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и изпълнители по договори с организацията. Тя има за цел да гарантира, че децата са защитени.

Прегледайте документа