Приключили проекти

Правна програма

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ развива правна програма, фокусирана върху защита от дискриминация и осигуряване на равни възможности. 

Връзка чрез прочети повече. Текст във връзката: Програмата осигурява правна защита и съдействие на ромите от страната в случаи на дискриминация и нарушаване на основни човешки права чрез консултации, иницииране и водене на стратегически съдебни дела в България и пред международни съдебни институции и преписки пред Комисия за защита от дискриминация и застъпничество пред местни и национални власти с цел подобряване на законодателството и популяризирането му. Програмата включва и извършване на мониторинги и изготвяне на тематични доклади, отнесени до положението на ромската общност в четирите основни приоритетни области на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване” – образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищни условия. Включва и обучения по недискриминация на различни целеви групи.

Програмата се подпомага финансово от Инициатива за Човешки рпава на Фондации „Отворено общество“ и Сигрид Раузинг Тръст – Великобритания.

Образователна програма

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ работи върху образователна програма, фокусирана върху равен достъп до ранно образование.

Връзка чрез прочети повече. Текст във връзката: Образователната програма осигурява съдействие на ромски семейства за равен достъп до предучилищно и ранно училищно образование. Екипът на програмата съдейства на родителите в процеса на кандидатстване за обучение на децата в детски градини и предучилищни групи, както и за плавен преход на децата от детските градини в интегрирани начални училища. Програмата организира ежегодни информационни кампании, тематични обучения за родители и разработва два допълнителни компонента за повишаване на родителския капацитет и готовността на децата за училище: „Читателски клуб за родители“ и „Библиотека за образователни играчки“.

Програмата се подпомага финансово от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на Министерство на образованието.

Младежка програма “No one left behind”

Програмата има за цел да надгражда върху успеха и поуките, извлечени от предишния опит и по-нататъшно преодоляване на пропуските в правата на човека и непрекъснатите негативни практики в областта на дискриминацията срещу ромите чрез разширяване и ангажиране на по-голяма аудитория и идентифициране на възможности за разнообразно финансиране.

Програмата представлява творческа кампания, водена от ромски и не-ромски младежи; ангажиране на местните общности в самофинансирани действия, включително вноски в натура; организиране на местните общности да се застъпват за идентифицираните им приоритети да бъдат финансирани от общинските бюджети; ангажиране на големи компании за подкрепа на действията (както финансово, така и чрез популярна кампания); генериране и използване на финансиране чрез съдебни спорове; и творческото използване на медиите, включително социалните мрежи - основните инструменти, които програмата цели да развива и използва.

Програмата се развива в две основни фази: Планиране и действие. Планирането обхваща: Оценка на местните нужди, създаване на младежки групи по места и дефиниране на нуждите от обучения. Фазата на действието обхваща организиране на кампании и изграждане на младежко лидерство по места, способно да мобилизира човешки и финансов ресурс за осъществяване на планирани дейности в полза на местните общности и социалното включване.

Програмата се финансира от Фондации „Отворено общество.

Програма „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в град Червен бряг“

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ е партньор на община Червен бряг в реализацията на проект „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в град Червен бряг. Проектът е финансиран по интегрирана процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“.

В рамките на проекта СНЦ „Инициатива за равни възможности“ провежда интерактивни обучения на ученици, родители и учители, осигурява допълнителни часове за учениците по матуритетни предмети и реализира извън-учебни мероприятия за повишаване на активността на учениците и нивото на посещаемост в училище.

Узаконяване на домовете на ромите

На 14.03.2013 г. СНЦ „Инициатива за равни възможности” стартира едногодишна програма „Узаконяване на домовете на ромите”, финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Организацията стартира програмата с цел разрешаване на дългогодишен проблем в ромските квартали – наличието на голям брой незаконно построени къщи. Известно е, че ромите в България населяват териториално сегрегирани квартали, отличаващи се с лоша инфраструктура, липса на обществени услуги, липса на регулация и висок процент незаконност на построените къщи. Незаконните постройки са резултат на дългогодишно неглижиране на проблема от страна на местните власти. В последото десетилетие основен проблем за ромската общност беше липсата на процедура за узаконяване на незаконните къщи. 

Да станем активни граждани и потребители

„Проектът „Да станем активни граждани и потребители” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ – www.ngogrants.bg

Резюме

Проектът ще осъществи дейности, които имат за цел да доведат от една страна до равенство на правата на ромите като потребители на услуги, предлагани от частния сектор, с акцент върху ползването на възможности в няколко направления: потребители на стоки, предлагани със схема за изплащане, потребители на услуги на кредитни институции, потребители на услуги, свързани с комуникация /преди всичко мобилна/; а от друга страна – да минимализират злоупотребата с лични данни на роми – кандидати за изброените услуги и въвеждането им в заблуда, включително чрез натоварване с недължими плащания. СНЦ “Инициатива за равни възможности” предвижда събиране на данни за домакинствата, кандидатстващи за описаните услуги, контакт и преговори с компаниите, както и предоставяне на материали по реда на Закона за защита от дискриминация и Закона за закрила на потребителите за постигане на равенство в обслужването и третирането, както и извършване на проучвания по конкретни случаи и изготвяне на уведомления и жалби по договори, които не са реално сключени и освен изброеното - провеждане на информационна кампания с потребителите, относно техните права и процедурите, обуславящи описаните услуги.

Empowerment of Roma voters

Partnership program: Empowerment of Roma voters
September 15, 2013 – February 15, 2015

The Equal Opportunities Initiative Association implements a program aimed at empowerment of Roma voters with the financial support of the Roma Initiative Office of the OSI.

The project aims to promote the principles of equality, rule of law and democracy by conducting a series of activities for endorsement legislative changes in relevant legislation, concerning Roma in Bulgaria and their right to vote as Bulgarian citizens. It also envisages to support the informed and free of threats vote right of the Roma, to empower the community to perform self-monitoring of the elections and minimize the misuse of Roma votes as well as to secure further opportunities to for the community to hold the elected persons accountable. The project aims to organize activities in four electoral locations with intense Roma population by establishing community cluster groups, the members of which will receive training to enable them to act as civil monitors during the forthcoming election campaigns to minimize the misuse of Roma votes, to report misuse before the relevant institutions, to secure informed and free of threats choice of Roma voters organizing informational campaigns, to motivate Roma voters to exercise the electoral rights through active participation in the elections and to further organize post-electoral points for monthly meetings of the community members with the elected persons.

Равни възможности за ромските деца

Програма „Равни възможности за ромските деца в детските градини и предучилищните институции в София и преминаването в интегрирана училищна среда”

СНЦ „Инициатива за равни възможности” работи по тази програма от 2010 г. първоначално с подкрепата на Фондация „Америка за България”, а след това и до този момент – с подкрепата на Ромски Образователен фонд.

Настоящата програма е двегодишна, с времева рамка от 01.08.2015 г. до 31.07.2017 г.

Програмата се осъществява със съдействието на Столична община и районите „Красна поляна”, „Люлин” и „Слатина” в 24 детски градини и 12 основни училища.

Основната цел на проекта е да увеличи броя на ромските деца от София, които успешно се записват в интегрирани учебни заведения за предучилищно образование /детски градини и училища/, тъй като това е задължително условие за записване в първи клас; както и да съдества за успешното прехвърляне на децата, които завършват предучилищна степен в начални училища от интегриран тип.

Други програми и проекти

1. Правна защита и застъпничество за ромското малцинство в страната. Финансиран е от Програмата за управление и човешки права на Институт “Отворено общество” – Будапеща, първоначално за периода 2006 – 2007 г., след което продължен за следващите години и съфинансиран в рамките на грант за институционална подкрепа от програмата „Ромски нициативи” на Институт „Отворено общество” - Будапеща. Проектът осигурява правна защита и съдействие на ромите от страната в случаи на дискриминация и нарушаване на основни човешки права чрез консултации, иницииране и водене на съдебни дела и преписки пред Комисия за защита от дискриминация и застъпничество пред местни и национални власти с цел подобряване на законодателството и популяризирането му. Проектът включва и извършване на мониторинги и изготвяне на тематични доклади, отнесени до положението на ромската общност в четирите основни приоритетни области на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване” – образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищни условия. Включва и обучения по недискриминация на различни целеви групи.

2. “Равен достъп до детски градини за ромските деца в София” – проектът включва мониторинг на представителството на ромските деца на 5 и 6 годишна възраст от София в детските градини, провеждане на изследване за установяване на броя на децата от 3 до 6 г. в големите ромски квартали в София, поради голямата диференция между фактическото положение и данните на ЕСГРАОН, оказване на съдействие за изграждане на интернет профили за кандидатстване в детски градини, обучение на родители на ромски деца за работа с автоматизираната система за кандидатстване в детски градини, застъпнически дейности и координация със Столична община с оглед подобряване на електронната система. Програмата стартира с подкрепата на Ромски образователен фонд – Будапеща, през 2010 – 2012 беше подкрепена от Фондация „Америка за България”, а считано от началото на учебната 2012 – 2013 г. отново се подкрепя от Ромски образователен фонд.

3. „Жилищни права на ромите в България”. Финансиран е от Център за евикции и жилищни права, първоначално за 2006 г., след което продължен до 2011 г. Проектът обхваща извършването на изследвания върху жилищната ситуация на ромите в България и воденето на стратегически съдебни дела по отношение на принудителни евикции и жилищни условия в ромските квартали.

4. Кръгли маси “Етично публично говорене” – в рамките на инициатимата 2007 – Година на равните възможности и издаване на практически наръчник. Финансиран чрез Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Мивинстерски съвет.

5. Застъпническа кампания “Ромите като потребители на електричество – равенство в обслужването”. Предвижда инициирането и провеждането на кръгли маси съвместно с трите електрически компании в страната. Финансиран от Институт “Отворено общество” – София.

6. „Легализиране на собствеността на недвижими имоти в ромските квартали” – програмата е подкрепена съвместно от Институт „Отворено общество” – София и Програмата „Ромски инициативи” на Институт „Отворено общество” – Будапеща и предвижда провеждане на информационни кампании и осигуряване на съдействие и финансова подкрепа за извършване на обстоятелствени проверки за легализиране на собствеността върху недвижими иоти в ромските квартали и издаване на констативни нотариални актове за собственост.

7. СНЦ “Инициатива за равни възможности” работи съвместно и като консултант за сродни неправителствени организации, като осигурява правна и етно-експертиза при развитието на стратегии и воденето на дела, свързани със защитата на правото на равни възможности, както и при извършването на различни изследвания по отношение на ромското малцинство в приоритетните области на инициативата “Десетилетие на ромското включване”.

8. СНЦ “Инициатива за равни възможности” фасилитира различни социални и културни програми, организирани съвместно с държавни и местни институции, неправителствени организации и местни общности.