Равни възможности за ромските деца

Програма „Равни възможности за ромските деца в детските градини и предучилищните институции в София и преминаването в интегрирана училищна среда”

СНЦ „Инициатива за равни възможности” работи по тази програма от 2010 г. първоначално с подкрепата на Фондация „Америка за България”, а след това и до този момент – с подкрепата на Ромски Образователен фонд.

Настоящата програма е двегодишна, с времева рамка от 01.08.2015 г. до 31.07.2017 г.

Програмата се осъществява със съдействието на Столична община и районите „Красна поляна”, „Люлин” и „Слатина” в 24 детски градини и 12 основни училища.

Основната цел на проекта е да увеличи броя на ромските деца от София, които успешно се записват в интегрирани учебни заведения за предучилищно образование /детски градини и училища/, тъй като това е задължително условие за записване в първи клас; както и да съдества за успешното прехвърляне на децата, които завършват предучилищна степен в начални училища от интегриран тип.

СНЦ „Инициатива за равни възможности” се занимава с оказване на съдействие за равен достъп до предучилищно образование от 2004 г., когато предучилищният клас се превърна в задължителен за шестгодишните деца. През 2010 г. предучилищното образование стана задължително и за петгодишните деца. От 2008 г. обаче в Столична община се въведе електронна система като единствен начин за кандидатстване в детските градини, които осигуряват основния процент от местата за предучилищно образование. За използването на електронната система родителите следва да имат достъп до компютър, което е невъзможно за голяма часто от ромските семейства; достъп до електронната система – за което е необходима постоянна интернет връзка; технически умения и компютърна грамотност – за изграждане и поддържане на профил на кандидатстващото дете.

Настоящият проект включва като бенефициенти 1/ децата от ромски произход на възраст от 1 до 6 години, за които се осигурява изграждане и поддържане на интернет профили за кандидатстване в детски градини, съдействие в процеса на записване, мониторинг на посещаемостта и успехите им в образоветлинте дейности, участие в извънкласни дейности, финансова подрепа при заплащането на такси за детските градини и извънкласните дейности; 2/ децата от ромски произход на възраст 7-12 години, за които се осигурява записване в итегрирани училища, моиторинг на посещаемостта и образователните успехи и подкрепа при закупуването на учебни помагала; 3/ родителите от ромски произход, за които се осигурява подкрепа при участието им в образовтелния процес на децата.

Програмата работи с около 1400 деца/кандидати, посещаващи детски заведения и интегрирани училища/ и техните родители.

Проектът работи успешно с образователната администрация, както и с педагогическия състав в детските заведения и образователните институции. За целта програмата предвижда организирането на постоянни дискусии, срещи и оценка на ползата от програмата.

Проектът стартира с ораганизирането на широки информационни кампании в ромските квартали, които целят запознаване на родителти с изискванията на образователните институции, правилата за записване и сроковете, в които това се осъществява.

Изграждането и поддържането на интернет профилите е постоянна задача, която се осъществява от координатор, отговорен за това.

Извършва се постоянен мониторинг на свободните места в детските заведения и постоянна работа по индивидуалните профили, с цел заемането на тези свободни места.

Програмата цели активно включване на родителите в образоветелните дейности, включително в живота на образователните институции и извънкласните дейности. Последното дава възможност на родителите да общуват активно и с родителите на не-ромските деца, които посещават същите институции.

Настоящата програма включи и два нови компонента: изграждане на библиотека за играчки и клубове за четене. Библиотеката за играчки ще бъде ситуирана в кв. „Факултета”, а клубовете за четене – съответно в кварталите „Факултета” и „Орландовци”. Библиотеката за играчки ще осигурява образователни играчки, които децата ще могат да ползват и връщат, а клубовете за четете – книжки за родителите, които те ще четат и обсъждат с помощта на фасилитатори, след което ще четат същите на децата си. Програмата ще стартира с две групи от по 15 родители в клубовете за четете.

Image