Да станем активни граждани и потребители

Изпълнител на проекта е
СНЦ „Инициатива за равни възможности”

„Проектът „Да станем активни граждани и потребители” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ – www.ngogrants.bg

Резюме

Проектът ще осъществи дейности, които имат за цел да доведат от една страна до равенство на правата на ромите като потребители на услуги, предлагани от частния сектор, с акцент върху ползването на възможности в няколко направления: потребители на стоки, предлагани със схема за изплащане, потребители на услуги на кредитни институции, потребители на услуги, свързани с комуникация /преди всичко мобилна/; а от друга страна – да минимализират злоупотребата с лични данни на роми – кандидати за изброените услуги и въвеждането им в заблуда, включително чрез натоварване с недължими плащания. СНЦ “Инициатива за равни възможности” предвижда събиране на данни за домакинствата, кандидатстващи за описаните услуги, контакт и преговори с компаниите, както и предоставяне на материали по реда на Закона за защита от дискриминация и Закона за закрила на потребителите за
постигане на равенство в обслужването и третирането, както и извършване на проучвания по конкретни случаи и изготвяне на уведомления и жалби по договори, които не са реално сключени и освен изброеното - провеждане на информационна кампания с потребителите, относно техните права и процедурите, обуславящи описаните услуги.
Проектът също така предвижда работа с местните общности в целевите локации, която ще има за цел да създаде Клубове на потребителите за самопомощ. Членовете на клубовете ще получат специализирано обучение от експерти по
темата. В клубовете, като постоянни организирани структури, бенефициентите ще могат да получават постоянна информация, съдействие и помощ и след приключването на проектните дейности от активисти, което ще бъде белег за устойчивост на дейностите.
По установени случаи на дискриминация и/или злоупотреби ще бъдат завеждане стратегически съдебни дела.

Проблеми, третирани от проекта

В настоящия момент ромите, като потребители на описаните по горе услуги, биват третирани неравнопоставено, в сравнение с потребители от български етнически произход, като получават откази да бъдат одобрени при евентуално кандидатстване поради етническия си произход, адреса си по постоянно местожителство – ако същият е в ромски квартал, или наличие на свързани лица /близки/, които не изплащат редовно такива услуги. От друга страна се наблюдават случаи на злоупотреба с данни – в общия случай от низшите служители на тези компании, които контактуват лично с клиентите. Възползвайки се от по-ниската степен на образование и правна култура на потребителите роми, такива служители осъществяват подписване на договори и записи на заповеди с тях /вместо или наред с апликации за кандидатстване/ за стока или кредит, който реално не е получен, в последствие не е изплащан, и в крайна сметка потребителят се превръща в задължено лице за нещо, което не е получил. В последствие компаниите реализират принудителни събирания на такива „задължения”, като използват процедурата на „заповедното производство” по Гражданско процесуалния кодекс, снабдяват се със заповеди за парично изпълнение, обикновено въз основа на подписани записи на заповед, както и с определения за предварителни изпълнения, и в общия случай лицето – жертва -научава за това, че се е превърнало в задължено лице едва, когато съдебен изпълнител предприеме принудителни изпълнения – чрез запори на пенсии и трудови възнаграждения, или чрез описи на движимо имущество. В този случай лицата се оказват в позиция да плащат принудително, нямат достатъчно знание как биха могли да оспорят такива процедури, плащат недължимо и обедняват още по-прогресивно.

Цели

Основната цел на проекта е да доведе от една страна до равенство на правата на ромите като потребители на услуги, предлагани от частния сектор, с акцент върху ползването на възможности в няколко направления: потребители на стоки, предлагани
със схема за изплащане, потребители на услуги на кредитни институции, потребители на услуги, свързани с комуникация; а от друга страна – да минимализират злоупотребата с лични данни на роми – кандидати за изброените услуги и въвеждането им в заблуда, включително чрез натоварване с недължими плащания.

В изпълнение на основната си цел, проектът има следните под-цели

1. Да идентифицира кръга ромски домакинства, които се ползват или имат желание да се ползват от тези услуги в целевите райони;
2. Да идентифицира компаниите от частния сектор, които предоставят целените услуги; 3. Да развие застъпническа стратегия пред идентифицираните компании и ги информира за техните задължения като доставчици, свързани с изискванията на Закона за защита от дискриминация;
4. Да създаде условия за сътрудничество с идентифицираните компании и процедура за прием и безпристрастно и прозрачно разглеждане на жалби за неравно третиране и/или некоректно поведение /включително закононарушения и измами/ от страна на служители.
5. Да проведе информационни кампании сред общността, които да доведат до по-висока степен на информираност относно начините за ползване на описаните услуги;
6. Да създаде процедура за оказване на съдействие на потребителите при вземане на информирани решения за ползване на услугите, подготовка на документи и реализация на нарушени права.
7. Да създаде като устойччиви структури Клубове на потребителите в целевите места и проведе специализирано обучение на техни членове – активисти, които да бъдат в състояние да оказват съдействие и организират самопомощ след приключването на проектните дейности. Реализацията на целите ще доведе до създаване на условия за активно потребителство сред ромското население в целевия район, което от своя страна ще доведе до еманципацията на ромите като потребители на услуги и овластяване на самата общност в това отношение.

Дейности

1. Идентифициране на кръга ромски домакинства, които се ползват или имат желание да се ползват от тези услуги. Съставяне на списъци на ползващи услугите, проследяване на редовността на плащанията, оказване на съдействие на домакинства – кандидати, проследяване на хода на апликациите им;
2. Идентифициране на компаниите от частния сектор, които предоставят целените услуги;
3. Развитие на застъпническа стратегия пред идентифицираните компании,
4. В идеалния случай – постигане на писмени споразумения за сътрудничество, които да доведат до създаване на условия за сътрудничество с тях и процедура за прием и безпристрастно и прозрачно разглеждане на жалби за неравно третиране и/или некоректно поведение /включително закононарушения и измами/ от страна на служители. Предоставяне на информационни материали за техните задължения като доставчици, свързани с изискванията на Закона за защита от дискриминация;
5. Провеждане на информационни кампании сред общността, които да доведат по по-висока степен на информираност относно начините за ползване на описаните услуги;
предоставяне на адаптирани информационни материали, които да съдържат информация включително за условията на компаниите за ползване на целените услуги; 6. Създаване на процедура за оказване на съдействие на потребителите при вземане на информирани решения за ползване на услугите, подготовка на документи и реализация на нарушени права.
7. Създаване на потребителски клубове в целевия район и осигуряване и провеждане на специализирано обучение на членовете на клубовете. СНЦ "Инициатива за равни възможности" е реализирала подобна пилотна програма на територията на София, като обаче програмата е била съсредоточена върху предоставянето на експертни услуги. Настоящата програма представлява надграждане - от една страна – чрез разширяване на целевата територия до целия Югозападен район на страната, а от друга страна - чрез добавяне на дейности, които ще резултират в създаване на условия за самосправяне с проблемите от страна на самата общност и до устойчивост на резултатността от програмата.