Равен достъп до детски градини за ромските деца в София
проектът включва мониторинг на представителството на ромските деца на 5 и 6 годишна възраст от София в детските градини, провеждане на изследване за установяване на броя на децата от 3 до 6 г. в големите ромски квартали в София, поради голямата диференция между фактическото положение и данните на ЕСГРАОН, оказване на съдействие за изграждане на интернет профили за кандидатстване в детски градини, обучение на родители на ромски деца за работа с автоматизираната система за кандидатстване в детски градини, застъпнически дейности и координация със Столична община с оглед подобряване на електронната система.