Програма „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в град Червен бряг“

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ е партньор на община Червен бряг в реализацията на проект „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в град Червен бряг. Проектът е финансиран по интегрирана процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“.

В рамките на проекта СНЦ „Инициатива за равни възможности“ провежда интерактивни обучения на ученици, родители и учители, осигурява допълнителни часове за учениците по матуритетни предмети и реализира извън-учебни мероприятия за повишаване на активността на учениците и нивото на посещаемост в училище.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛИ

1.05.2021 г.

СНЦ „Инициатива заравни възможности“ обявява публична покана за изпълнители на
• Интервюта, контент анализ и директни срещи с хора от ромската и неромската общност в община Червен бряг;
• Проучване на най-обидните стериотипи от едната към другата общност;
• Предоставяне на база данни за изготвяне на доклад, по проектна дейност 11 „Модулни обучения за развитие на местните общности и продоляване на негативните стериотипи“ по Направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг", Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНАТА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ЕКСПЕРТ АВТОР НА ДОКЛАД

1.05.2021 г.

СНЦ „Инициатива заравни възможности“ обявява публична покана за експерт автор на Доклад „Негативни стериотипи“ на база на информация от интервюта, контент анализ и директни срещи с хора от ромската и неромската общност в община Червен бряг и проучване на най-обидните стериотипи от едната към другата общност, по проектна дейност 11 „Модулни обучения за развитие на местните общности и продоляване на негативните стериотипи“ по Направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг", Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНАТА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

1.05.2021 г.

СНЦ „Инициатива заравни възможности“ обявява публична покана за изпълнител на организиране на провеждане на обучение по проектна дейност 11 „Модулни обучения за развитие на местните общности и продоляване на негативните стериотипи“ - Модул 1 „Междукултурна комуникация, емоционална компетентност и деконструкция на утвърдени стериотипи“ по Направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг", Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНАТА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ

1.05.2021 г.

СНЦ „Инициатива заравни възможности“ обявява публична покана за изпълнител на организиране на провеждане на обучение по проектна дейност 11 „Модулни обучения за развитие на местните общности и продоляване на негативните стериотипи“ - Модул 2 „Подход за работа в и с ромски общности“ по Направление IV „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“ по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг", Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018-0046-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНАТА

 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОРГАНИЗАТОР НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ

10.11.2019 г.

СНЦ „Инициатива заравни възможности“ обявява публична покана за изпълнител на организиране на провеждане на обучение по проектна дейност 10 „Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Родители обучават и помагат на ученици“– Модул 2, финансирана от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен разтеж, в рамките на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНАТА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОРГАНИЗАТОР НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ

06.11.2019 г.

СНЦ „Инициатива заравни възможности“ обявява публична покана за изпълнител на организиране на провеждане на обучение по проектна дейност 10 „Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Родители обучават и помагат на ученици“– Модул 1, финансирана от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен разтеж, в рамките на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНАТА