Програма „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в град Червен бряг“

СНЦ „Инициатива за равни възможности“ е партньор на община Червен бряг в реализацията на проект „Социално икономическа интеграция на уязвими групи в град Червен бряг. Проектът е финансиран по интегрирана процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“.

В рамките на проекта СНЦ „Инициатива за равни възможности“ провежда интерактивни обучения на ученици, родители и учители, осигурява допълнителни часове за учениците по матуритетни предмети и реализира извън-учебни мероприятия за повишаване на активността на учениците и нивото на посещаемост в училище.ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОРГАНИЗАТОР НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ

10.11.2019 г.

СНЦ „Инициатива заравни възможности“ обявява публична покана за изпълнител на организиране на провеждане на обучение по проектна дейност 10 „Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Родители обучават и помагат на ученици“– Модул 2, финансирана от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен разтеж, в рамките на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНАТА

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПОДБОР НА ОРГАНИЗАТОР НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РОДИТЕЛИ

06.11.2019 г.

СНЦ „Инициатива заравни възможности“ обявява публична покана за изпълнител на организиране на провеждане на обучение по проектна дейност 10 „Обучение за обучаващи по здравнообразователни програми по системата тип „Пиър ту пиър“ – „Родители обучават и помагат на ученици“– Модул 1, финансирана от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен разтеж, в рамките на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0046-2014BG05M2OP001-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНАТА