Политика за закрила на детето

Настоящата политика се прилага за всички служители, доброволци, членове на СНЦ „Инициатива за равни възможности“ и изпълнители по договори с организацията. Тя има за цел да гарантира, че децата са защитени.

Прегледайте документа