Достъпът до електричество в ромските квартали в България

СНЦ „Инициатива за равни възможности”,

С финансовата подкрепа на Фондация „Отворено общество”

Автори: Даниела Михайлова и Момчил Йорданов

I. Съществуващи практики по отношение на електроснабдяването в ромските квартали в България – сравнителен анализ на трите електрически компании компании, работещи в България: ЧЕЗ, ЕВН и Енерго Про.

I.1. Въведение

На територията на България енергоразпределението и енергоснабдяването се осъществяват от три търговски дружества, като предлагането на услугата е разпределено между тях на териториален принцип, тоест българските граждани – потребители на електроенергия на практика са поставени в позицията да нямат избор при определяне на обслужващото ги дружество, тъй като това е предопределено от местоживеенето им, както следва: на територията на Западна България електроенергия се предоставя от ЧЕЗ, на територията на Североизточна България – от ЕНЕРГО-ПРО и на територията на Югоизточна България – от ЕВН.

Ромското малцинство в България представлява около 10 % от общото население на страната /по неофициални данни/ и живее в териториално сегрегирани квартали. Ромските квартали се намират по правило в покрайнините на градовете и се отличават с лоша инфраструктура, висок процент на незаконно строителство, неизяснен статут на собствеността върху земя и жилища и влошено качество на всички предлагани комунални услуги, включително електричество.

Настоящият доклад има за цел да обобщи информацията за политиките и практиките на трите дружества, опериращи на територията на страната в сравнително-аналитичен план, като изследва както добрите, така и лошите им практики конкретно по отношение на кварталите, обитавани концентрирано от ромско население. Целта е да се анализира ситуацията и практиките, които довеждат съответно до подобряване или влошаване на достъпа до електроенергия и повишаване или влошаване на качеството на потребителската услуга в тези райони. Докладът съдържа информация за ситуацията в ромските квартали, свързана с електроснабдяването им, идентифицирани проблеми и последиците от тях, визията и плановете за развитие на съответната компания /ако има такива/, възможни подходи за решения на идентифицираните проблеми.

Докладът прави преглед на съществуващата практика на съдебните органи и Комисията за защита от дискриминация, като орган, призван да гарантира равенството /включително по отношение на ползването на услуги/ по дела, свързави с проблемите при електроснабдяването в ромските квартали и отношението на компаниите – доставчици към потребителите – роми.

На последно място докладът рефлектира върху становището и мнението на потребителите роми относно качеството на електроснабдяването, което им се предлага, мнението им по отношение на проблема с равнопоставеноста им в качеството им на потребители и дискриминационното отношение на компаните – доставчици към тях, както и върху становището им по отношение на възможни подобрения на настоящата ситуация.

За осъществяването на тези цели екипът на СНЦ „Инициатива за равни възможности изследва териториални единици, разположени в районите, обслужвани от трите различни дружества, като избра следните: 1. Ромските квартали „Факултета” в град София, „Гиздова махала” в град Дупница и „Предел махала” в Благоевград, както и територията на ромската махала в град Самоков – от районите обслужвани от ЧЕЗ; 2. Ромските квартали „Максуда” в град Варна и село Каменар (общ. Варна) - от районите, обслужвани от Енерго Про; както и 3. Ромските квартали „Столипиново” /гр. Пловдив/ и „Луковица /гр. Пещера/ - от районите, обслужвани от ЕВН. Изследваните територии са подбрани, с цел да дадат цялостна картина за политиките, практиките, достиженията и проблемите в сферата на енергоснабдяването в ромските квартали в страната, като е обърнато внимание на необходимостта да се разгледат ромски квартали от територията на всяко едно от дружествата, както и да се обърне внимание на евентуални разлики при прдоставянето на услугата в големи градски гета и малки квартали в градове от среден тип. За целите на изследването е събрана и се представя информация както от страна на потребителите на енергийната услуга, така и от самите търговски дружества –доставчици, като и от други заинтересовани лица – неправителствени организации и местна администрация в съответните територии.

Изтеглете целия доклад: Access to electricity in Roma settlements in Bulgaria_report_bg.pdf