Годишен доклад за 2022

Годишен доклад на Сдружение с нестопанска цел “Инициатива за равни възможности” за 2022 година (pdf)

Финансов отчет за 2022 година

Извънмерно разрушаване на ромски жилища в България

През 2022 г. по поръчка на Институт за Европейски политики на Отворено общество, СНЦ "Инициатива за равни възможности" извърши проучване и анали и подготви доклад относно ситуацията на ромите в България, свързана с несигурността на единствено жилище и опасността от принудителни евикции.

Demolition of Roma Homes in Bulgaria

In 2022, commissioned by the Institute for European Policies of the Open Society, the Equal Opportunities Initiative Association carried out research and analyzes and prepared a report on the situation of the Roma in Bulgaria, related to the insecurity of a single dwelling and the danger of forced evictions.

ANTI-ROMA SPEECH ON FACEBOOK BEFORE ELECTIONS AND DURING THE ELECTION CAMPAIGN

ANTI-ROMA SPEECH ON FACEBOOK BEFORE ELECTIONS AND DURING THE ELECTION CAMPAIGN

Analysis: The Case of Bulgaria

Authors: Dyan Dankov, Zdravko Andonov

АНТИ-РОМСКАТА РЕЧ ВЪВ ФЕЙСБУК ПРЕДИ ИЗБОРИ И ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

АНТИ-РОМСКАТА РЕЧ ВЪВ ФЕЙСБУК ПРЕДИ ИЗБОРИ И ПО ВРЕМЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Анализ: Случаят „България“

Автори: Диян Данков, Здравко Андонов

Memorandum to the European Commission Violations of EU Law and Fundamental Rights by Bulgaria’s Discriminatory Treatment of Roma in the Area of Housing

In 2016 the Equal Opportunities Initiative Association (EOIA) implemented a field research concerning the housing situation of Roma in Bulgaria. Disturbing facts have been identified, which shows that Roma are disproportionately subjected to forced eviction and demolitions of only homes without securing any alternatives even for children and vulnerable members of affected families. The research has been done with the financial support of the Open Society European Policy Institute. A detailed report with the results of the research is to be published soon. The OSEPI and EOIA addressed The European Commission with a memorandum containing the results from the research urging for initiation of infringement procedure on the matter.

Предложения от гражданските организации – членове на Национална Коалиция „Интелект” за гарантиране на изпълнението на НСИР 2014 – 2020

СНЦ "Инициатива за равни възможности" е един от членовете - учредители на Национална коалиция "Интелект", която включва повече от 40 национално представени и местни граждански организации и личности, обединени от идеята да предложат нова визия за интеграцията на ромското малцинство и нови работещи модели за осъществяване на Националната стратегия за интеграция на ромите /2012 - 2020/

Поради изключителната обществена значимост на интеграцията на ромското етническо малцинство и липсата на съществен напредък по изпълнението на Националната Стратегия за Интеграция на Ромите 2012 – 2020 (НСИР), правителството спешно трябва да предприеме поредица от структурни и функционални реформи, с които да обезпечи  прозрачен и демократичен процес при изпълнението на НСРИ на всички нива и да гарантира резултати и ефекти от изпълнението на Стратегията.

Разрушаването на незаконни жилища в ромските махали: устойчиво решение за ромска интеграция или проблем на дискриминация на ромите в България?

Анализ на законодателството относно премахване на незаконни постройки и практиката по прилагането му в България с оглед установяване на съответствието с правото на ЕС относно защита от дискриминация на основата на признака „етническа принадлежност“

Roma Evictions and Demolition of Roma Houses: A Sustainable Solution for Roma Integration or a Problem of Roma Discrimination in Bulgaria

Analysis of the legislation regulating the demolition of illegal housing and its implementation in Bulgaria to identify its compliance with the EU legislation on protection from discrimination on grounds of ethnic origin.

Достъпът до електричество в ромските квартали в България

СНЦ „Инициатива за равни възможности”,

С финансовата подкрепа на Фондация „Отворено общество”

Автори: Даниела Михайлова и Момчил Йорданов