Често задавани въпроси

Въпрос: Може ли да се получи статут на законност или търпимост на постройка, ако нямаме документ за собственост?

Отговор: За да се подаде успешно заявление за търпимост или узаконяване на постройки, е необходимо към него да бъдат приложени документи, удостоверяващи правото на собственост. Такива документи може да са нотариален акт за собственост на земята или къщата, документ за учредено право на строеж върху чужда земя. Може и да е съдебно решение по дело за делба или друг имотен спор, с което ви е признато право на собственост. Тъй като право на собственост се установява с документ, ако нямате такъв, ви съветваме първо да се снабдите. Например, ако в продължение на много години вие владеете къщата и/ или земята, може да ви бъде издаден нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Въпрос: Може ли да се узакони/ признае търпимост на постройка върху общинска земя?

Отговор: По начало не е допустимо да бъде узаконена или призната за търпима постройка върху общинска земя. Изключение е случаят, в който общината ни е учредила право на строеж. В тези случаи обаче трябва да представим документа, който удостоверява учреденото право на строеж, т.е. да приложим копие от него към заявлението.

Въпрос: Може ли да се узакони постройка, изградена в периода преди 2001 г.?

Отговор: По начало в закона е изрично предвидено, че за постройки, изградени преди 31 март 2001 г. се признава търпимост, а такива от периода 31 март 2001 – 26 юли 2003 г. се узаконяват. Разликата е в това, че при узаконяването трябва да се изготви архитектурен проект, да се плати глоба за незаконния строеж и местна такса, която обикновено е по-висока от тази при търпимостта. Законът не забранява обаче да се узаконяват и постройки, изградени преди 2001 г., макар да не предвижда изрично това. Само при узаконена постройка е допустимо законно пристрояване и надстрояване, поради което статутът на „законност" на постройката дава повече възможности от статута на „търпимост". И в двата случая обаче - ако бъде признат статут на търпимост или законност, постройката може да се продава и въобще да бъде предмет на сделки, не подлежи на премахване и в случай на отчуждаването й, се получава парично обезщетение.