Узаконяване на домовете на ромите

TSA logo BG Изпълнител на проекта е
СНЦ „Инициатива за равни възможности”

С финансовата подкрепа на
Фондация „Тръст за социална алтернатива”

 

На 14.03.2013 г. СНЦ „Инициатива за равни възможности” стартира едногодишна програма „Узаконяване на домовете на ромите”, финансирана от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Организацията стартира програмата с цел разрешаване на дългогодишен проблем в ромските квартали – наличието на голям брой незаконно построени къщи. Известно е, че ромите в България населяват териториално сегрегирани квартали, отличаващи се с лоша инфраструктура, липса на обществени услуги, липса на регулация и висок процент незаконност на построените къщи. Незаконните постройки са резултат на дългогодишно неглижиране на проблема от страна на местните власти. В последото десетилетие основен проблем за ромската общност беше липсата на процедура за узаконяване на незаконните къщи.  По този начин ромските семейства са постоянно изложени на заплаха от принудителна евикция. Процедури за принудително изваждане на ромски семейства от домовете им и по този начин – в превръщането им в бездомни, се инициират все по-често както от съответните общини, така и от Агенцията за контрол на незаконното строителство. Проблемът се усложнява и от факта, че при издаване на заповед за изваждане или за събаряне на къщата, евентуална процедура по обжалване на заповедта не спира изпълнението й. Последната възможност за санираща процедура на незаконните строежи приключи през януари 2004 г. Тази възможност за узаконяване не беше реализирана в ромските квартали главно поради липса на информираност сред собствениците на масовите незаконни строежи. Единици се оказаха ромите, които се възползваха от законовата възможност за узаконяване и поради факта, че не беше използвана правна помощ, която се явява задължителна с оглед сложността на процедурите. В тази ситуация през октомври 2012 г. бяха приети от Парламента нови изменения на Закона за устройство на територията. Новоприетият закон предвижда две възможности, от които масово биха могли да се възпозват собствениците на неузаконени строежи в ромските квартали – узаконяване на незаконна постройка /построена до влизане в сила на пар. 184 от ЗУТ – тоест 2003 г./ и снабдяване с удостоверение за търпимост на незаконна постройка /за строежи, извършени до 31.03.2001 г./. Възможността за узаконяване е обвързана с преклузивен срок – от 26.11.2012 г. до 26.11.2013 г.

СНЦ „Инициатива за равни възможности” работи по приоритета „Жилищни условия” на международната инициатива „Десетилетие на ромското включване” от самото си създаване през 2006 г. Екипът притежава както правна експертиза, специализирана в тази сфера, така и опит в работата с ромската общност по места. Работата се изразява в застъпнически дейности, консултации, информационни кампании и индивидуално съдействие, правно представителство пред български и международни институции.

С реализацията на настоящата програма СНЦ „Инициатива за равни възможности” цели да постигне:
1. Информираност на целевата група граждани /роми, населяващи териториално сегрегирани квартали/ относно законовите възможности за узаконяване и получаване на статут на търпимост. Информираността на целевата група ще даде възможност на семействата да реализират законовите възможности за узаконяване на домовете им;
2. Информираност на местните администрации относно новите процедури, които да създадат условия за реализация на законовата възможност за узаконявания;
3. Масовост в участието на ромите в използване на законовите процедури за узаконяване;
4. Обучен местен граждански капацитет, който да съдейства на гражданите при реализацията на процедурите;
5. Създаване на стройна организация за консултиране на процесите за узаконяване по места;
6. Масово иницииране и изпълнение на процедури за узаконяване на домовете на ромите.

Реализацията на програмата предвижда извършването на следните дейности:
І. Информационна кампания за информиране на бенефициентската група относно законовите възможности за узаконяване на къщи.
Информирането на общността ще се извърши чрез организиране на широкомащабна информационна кампания, която ще включи изготвяне на информационен материал на разбираем за бенефициентите език, както и организирането и провеждането на информационни полеви занятия по места, като са избрани локации, населени интезивно с роми и вниманието е съсредоточено върху големите ромски квартали в страната. Информационният материал ще съдържа информационни лифлети за целевата група и за местната администрация и видео материал. Информационната кампания ще бъде съгласувана със Сдружението на общините в България, откъдето ще бъде оказана подкрепа при организирането на местните събития, чрез Центъра за обучение на местните власти – „Проекти обучение”. В част от общините информационните кампании ще могат да бъдат организирани на място в ромските махали. В част от общините местната администрация ще има възможност да предостави помещения за провеждането на информационните кампании. Информационната кампания ще съдържа:
1. Разпространение на информационен лифлет;
2. Изготвяне и представяне на информационен видео-материал;
3. Експертно становище в секция – „въпроси – отговори”.

Информационната кампания чрез предоставянето на информационен лифлет и видео-материал за целевата група, както и чрез предоставянето на информационна брошура, изготвена за ползване на местната администрация ще се проведе във всички общини, съгласувани със Сдружението на общините в България, като предложението на СНЦ „Инициатива за равни възможности” се свежда до обхващане на част от областните центрове в страната, а именно: София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна, Шумен, Велико Търново, Плевен, Враца и Монтана. Областните центрове са избрани на основание по-голямата концентрация на ромско население в тях и прилежащите им общини.
За целите на информирането на целевата група относно законовите възможности за узаконяване на домовете, СНЦ „Инициатива за равни  възможности” предвижда да осигури и откриването на секция, посветена на програмата на уеб страницата си www.equalopportunities.eu , която ще включва както електронен вариант на изготвените информационни материали, така и възможност за информиране и консултиране по конкретни въпроси на бенефициенти, партньорски НПО по места и местни администрации чрез специално създаден електронен адрес за контакт. Идентифицирани общи въпроси ще бъдат обединени в секция „Често задавани въпроси”, откъдето бенефициентите също ще могат да черпят полезна информация. За целта експерти-юристи ще поддържат ежедневно тази секция от страницата.

За целите на информирането и консултирането на целевата група граждани, НПО и местни администрации ще бъде открита и поддържана и мобилна телефонна линия, обозначена в информационните материали, която ще се обслужва от експерти-юристи ежедневно на ротационен принцип.

За седем от избраните общини, а именно: София /в кварталите „Факултета”, „Филиповци”, „Христо Ботев” и по-малки конгломерати с ромско население/, Пазарджик, Пещера, Благоевград, Петрич, Сандански и Бургас, екипът на проекта допълнително ще осигури обучение на местен капацитет от НПО, който да съдейства при същинските процедури за узаконяване, както и експертна правна помощ от екипа на СНЦ „Инициатива за равни възможности” в осъществяването на същинските процедури по узаконяване.

В областен център София град информационната кампания ще се разпредели в три локации, съобразно териториалното разпределение на ромското население в трите големи териториални конгломерата: кв. „Факултета”, кв. „Филиповци” и кв. „Христо Ботев”.
В областен център Благоевград информационната кампания ще обхване и общините Петрич, Сандански и Гоце Делчев.
В областен център Пазарджик информационната кампания ще обхване и община Пещера.
В областен център Бургас информационната кампания ще обхване локациите „Меден Рудник”, „Горно Езерово” и „Победа”.

Седемте общини са избрани за извършване на допълнителни дейности по фасилитиране на същинския процес на узаконяване на домовете, или съответно придобиване на удостоверения за търпимост поради предварителното наличие на данни у изпълняващата организация относно: броя на населението от ромски произход, готовността на съответните общини да съдействат в процеса /включително чрез определяне на по-ниски такси/, предварително проучената готовност и нагласа у населението да заплати част от разходите по процедурите.

Заб. По отношение на правния характер на удостоверението за търпимост следва да се отбележи, че същото не означава законност на постройката /поради липса на строителни книжа/, но задава устойчивост на строежа и правния му статут, тъй като същият не подлежи на събаряна и може да бъде валиден предмет на правна сделка и данъчно обявяване.

Екипът на СНЦ „Инициатива за равни възможности” разполага със стройно изградена мрежа от сътрудници и сродни организации по места, които ще улеснят организацията на процеса.

Изпълнителският екип на програмата включва следните експерти:
1.    Ръководител на програмата: адв. Даниела Михайлова – СНЦ „Инициатива за равни възможности”
2.    Асистент на програмата: Емил Михайлов - СНЦ „Инициатива за равни възможности”
3.    Отговорни коодинатори по места:
-    София: Методи Димитров - СНЦ „Инициатива за равни възможности”
-    Пазарджик и Пещера: Юксел Яшаров и Янко Йорданов
-    Благоевград, Сандански и Петрич: адв. Миглена Михайлова – Сдружение „Лидер”, Тони Ангелов и Николай Айдаров
-    Бургас: Митко Доков и Десислава Тенева – Областен ромски съюз.
4.    Правни ексрети: адв. Александър Кашъмов, адв. Андрей Терзийски, адв. Стоян Терзийски и адв. Теодор Бороджиев – Софийска адвокатска колегия
5.    Технически експерти: арх. Александър Трендафилов и инж. Магдалена Стоева
6.    Отговорен асистент база данни: Севда Нанова

 


 

ВИДЕО: Участие на адвокат Даниела Михайлова от сдружение „Инициатива за равни възможности" в сутрешния блок на бТВ по повод акцията за събаряне на незаконни ромски постройки в квл Лозенец - Стара Загора.