Програми и проекти

1. Правна защита и застъпничество за ромското малцинство в страната. Финансиран е от Програмата за управление и човешки права на Институт “Отворено общество” – Будапеща, първоначално за периода 2006 – 2007 г., след което продължен за следващите години и съфинансиран в рамките на грант за институционална подкрепа от програмата „Ромски нициативи” на Институт „Отворено общество” - Будапеща. Проектът осигурява правна защита и съдействие на ромите от страната в случаи на дискриминация и нарушаване на основни човешки права чрез консултации, иницииране и водене на съдебни дела и преписки пред Комисия за защита от дискриминация и застъпничество пред местни и национални власти с цел подобряване на законодателството и популяризирането му. Проектът включва и извършване на мониторинги и изготвяне на тематични доклади, отнесени до положението на ромската общност в четирите основни приоритетни области на международната инициатива “Десетилетие на ромското включване” – образование, трудова заетост, здравеопазване и жилищни условия. Включва и обучения по недискриминация на различни целеви групи.

2. “Равен достъп до детски градини за ромските деца в София” – проектът включва мониторинг на представителството на ромските деца на 5 и 6 годишна възраст от София в детските градини, провеждане на изследване за установяване на броя на децата от 3 до 6 г. в големите ромски квартали в София, поради голямата диференция между фактическото положение и данните на ЕСГРАОН, оказване на съдействие за изграждане на интернет профили за кандидатстване в детски градини, обучение на родители на ромски деца за работа с автоматизираната система за кандидатстване в детски градини, застъпнически дейности и координация със Столична община с оглед подобряване на електронната система. Програмата стартира с подкрепата на Ромски образователен фонд – Будапеща, през 2010 – 2012 беше подкрепена от Фондация „Америка за България”, а считано от началото на учебната 2012 – 2013 г. отново се подкрепя от Ромски образователен фонд.

3. „Жилищни права на ромите в България”. Финансиран е от Център за евикции и жилищни права, първоначално за 2006 г., след което продължен до 2011 г. Проектът обхваща извършването на изследвания върху жилищната ситуация на ромите в България и воденето на стратегически съдебни дела по отношение на принудителни евикции и жилищни условия в ромските квартали.

4. Кръгли маси “Етично публично говорене” – в рамките на инициатимата 2007 – Година на равните възможности и издаване на практически наръчник. Финансиран чрез Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Мивинстерски съвет.

5. Застъпническа кампания “Ромите като потребители на електричество – равенство в обслужването”. Предвижда инициирането и провеждането на кръгли маси съвместно с трите електрически компании в страната. Финансиран от Институт “Отворено общество” – София.

6. „Легализиране на собствеността на недвижими имоти в ромските квартали” – програмата е подкрепена съвместно от Институт „Отворено общество” – София и Програмата „Ромски инициативи” на Институт „Отворено общество” – Будапеща и предвижда провеждане на информационни кампании и осигуряване на съдействие и финансова подкрепа за извършване на обстоятелствени проверки за легализиране на собствеността върху недвижими иоти в ромските квартали и издаване на констативни нотариални актове за собственост.

7 Младежка секция: СНЦ „Инициатива за равни възможности” работи с ромски младежи и девойки – доброволци, които съдействт за осъществяване на програмните дейности и участват в международни младежки инициативи, финансирани от програма „Младеж”, целящи гражданско обучение на млади хора, участие в дебати и промоция на младежки програми.

8. СНЦ “Инициатива за равни възможности” работи съвместно и като консултант за сродни неправителствени организации, като осигурява правна и етно-експертиза при развитието на стратегии и воденето на дела, свързани със защитата на правото на равни възможности, както и при извършването на различни изследвания по отношение на ромското малцинство в приоритетните области на инициативата “Десетилетие на ромското включване”.

9. СНЦ “Инициатива за равни възможности” фасилитира различни социални и културни програми, организирани съвместно с държавни и местни институции, неправителствени организации и местни общности.