Позиция

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Въведение

Този Етичен кодекс е приет от политическите партии, движения и инициативни комитети и подкрепен от организации с нестопанска цел и медии, техните ръководства и управленски звена и ще се прилага на национално и местно ниво при провеждането на предизборни кампании за избор на Президент. Той съдържа стандарти, които са необходими за подпомагане и насърчаване на етичното поведение и норми, в съответствие с ангажиментите на Република България по международни документи и националното законодателство.

Печат
ПДФ

Предложение за преобразуване на НССЕИВ В Национален съвет за сътрудничество и консултации по политиките за малцинствата към Министерски съвет

До: Г-н Ивайло Калфин,
Заместник Министър – председател,
Председател на НССЕИВ

Уважаеми г-н Калфин,

На 8 февруари 2016 в хотел „Рамада" се проведе работна среща, инициирана от ромски граждански организации, на тема: „Структурни приоритети, необходими за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012 – 2020". Във втората част на форума, в която участвахте и Вие като Председател на НССЕИВ, както и г-жа Росица Иванова като негов Секретар и г-жа Милена Христова, съветник в Политическия кабинет, бяха обсъдени възможности за повишаване ефективността на работата на НССЕИВ към МС.

Печат
ПДФ

Съобщение от членовете на Национална ромска коалиция „Интелект“

16 септември 2015

Европейският съд за правата на човека:

„България да спре събарянето на единствените домове на ромите преди осигуряване на алтернативно настаняване“

На 15.09.2015 г. Европейският съд за правата на човека се произнесе по поредното искане за спешни привременни мерки относно планирани за събаряне на 16.09.2015 г. къщи в ромския квартал „Орешака” в гр. Пещера, като уведоми българското правителство, че „при липсата на твърд ангажимент от негова страна да осигури настаняване на уязвимите членове на семействата на жалбоподателите преди разрушаване на техните домове, Съдът ще приложи Правило 39 от Правилата на Съда и ще изиска от българското правителство да не процедира с разрушенията”. Искането за привременни мерки беше отправено до Съда на 14 септември 2015 от адв. Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на СНЦ „Инициатива за равни възможности” и адв. Александър Кашъмов, пълномощници на засегнатите от планираното събаряне семейства, членове на екипа на „Проект за регулация на ромските квартали в Дупница и Пещера на Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Печат
ПДФ

Зейд призовава Франция и България да прекратят принудителното изселване на роми

ЖЕНЕВА (11 септември 2015) -  В петък върховният комисар на ООН за правата на човека Зейд Раад аль Хусейн изрази сериозни притеснения относно текущото насилствено изселване на роми и бежанци в редица европейски държави, а отскоро – и във Франция и България.

В България, след анти-ромските бунтове през юли, властите обявиха, че планират да изгонят ромите от селището Кремиковци в община Гърмен. Насилственото изгонване беше отложено, след като бе отправено искане към Европейския съд по правата на човека да бъдат наложени временни мерки. На 4 септември, Съдът реши да не налага временни мерки, след като беше информиран от Правителството, че изгонването ще бъде отложено до 30 септември, за да бъде определено алтернативно настаняване.

Печат
ПДФ

България продължава да лъжe международните си партньори, че търси конструктивно решение на казуса „Гърмен"

08-09-2015

На 11 август 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ публикува становище относно изпълнението на заповедите за премахване на единствените домове на ромите от кв. Кремиковци, с. Марчево, община Гърмен, според което Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ удължава срока за изпълнението на заповедите до 31 август 2015 поради това, че на засегнатите не е осигурено алтернативно настаняване от местната администрация.

Печат
ПДФ

Какво се случи в Гърмен на 07.09.2015

Национална коалиция „Интелект"
Информация на СНЦ „Инициатива за равни възможности"
Какво се случи в Гърмен на 07.09.2015

На 11 август 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ публикува становище относно изпълнението на заповедите за премахване на единствените домове на ромите от кв. Кремиковци, с. Марчево, община Гърмен, според което Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/ удължава срока за изпълнението на заповедите до 31 август 2015 поради това, че на засегнатите не е осигурено алтернативно настаняване от местната администрация.